silvester bernadette wit

Onderwijszorg

Het volgen van de ontwikkeling

Kennismakingsgesprekken en inschrijvingen vinden gedurende het hele jaar plaats. Na overdracht van gegevens door ouders en, indien betrokken andere instanties, volgt inschrijving. Vanaf het moment dat een kind 3 jaar oud is, is inschrijving mogelijk. Wanneer kinderen van een andere school komen en tussentijds willen instromen, bekijken we per kind of zijn/haar onderwijsbehoeften passen bij de combinatie van groepsgrootte en onderwijszorg die al in de groep zit. Ongeveer 6 weken na de start van het kind, voert de leerkracht een gesprek met de ouders om wederzijds de eerste bevindingen uit te wisselen.

Om de ontwikkeling van individuele kinderen te volgen, verwerken die leerkrachten van de groepen 1 en 2 hun observaties in het volgsysteem "Kijk" net als de voorschoolse voorziening. Daarnaast ontvangen de ouders van deze groepen één keer per jaar, aan het eind van het schooljaar, een rapport.

Ook in de groepen 3 t/m 8 wordt door leerkrachten veel geobserveerd. Na methode- en Citotoetsen, maken leerkrachten analyses van de toetsen en stemmen daar hun vervolgaanbod op af. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen en zonodig tijdig te sturen, maken we gebruik van "Zien", een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties.

Met alle leerlingen, ook de degene aan wie extra hulp en extra uitdaging geboden wordt, bespreken we wat de doelen zijn en hoe we die samen gaan bereiken. De leerling denkt mee over zijn/haar eigen ontwikkeling en werkt er daardoor ook doelgericht(er) aan. Ouders worden hier vanzelfsprekend ook bij betrokken, zodat ze thuis de juiste ondersteuning kunnen bieden. In elke groep werkt een ondersteuner op verschillende momenten met kleinere groepjes kinderen met een afgestemd onderwijsaanbod; met sommigen een stapje vooruit, met anderen een stapje terug.

Verschillende zorgniveaus in elke groep:

Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht.

We maken gebruik van onderwijsplannen waarin we het gedifferentieerd onderwijsaanbod beschrijven voor de gehele groep. De interne begeleiders volgen de ontwikkeling van de groep en maken trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te sturen. Samen met de teamleider voert de interne begeleider 2 keer per jaar groepsvoorgangsgsesprekken met de groepsleerkracht.

Niveau2: Extra zorg in de groep

Kinderen die bij één of meer vakken extra hulp nodig hebben, krijgen na de klassikale instructie, extra instructie in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. De leerkracht maakt hiervoor een actie- of handelingsplan waarin stapsgewijs beschreven staat wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en hoe ze bereikt gaan worden. De handelingsplannen worden altijd besproken met het kind en met de ouders.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen.

Als een kind meer extra zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de groepsleerkracht het kind aan bij de interne begeleider. De interne begeleider kan een pedagogisch en/of didactisch onderzoek afnemen. Op basis van de resultaten kan een handelingsplan worden opgesteld waarin nauwkeurig staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en welke maatregelen er worden genomen om deze doelen te bereiken. In sommige gevallen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de ouders van het kind. Een aantal kinderen krijgt extra begeleiding buiten de groep door één van de onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners. Zie ook paragraaf organisatie van ons onderwijs (hoofdstuk 4)

Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.

Soms is het nodig externe deskunidgen te raadplegen. Hiervoor hebben we als school verschillende contacten: logopedisten, een bewegingstherapeut, een orthopedagoog, het zorgteam, en gezins- en jongerencoaches. Uiteraard is ook hierover altijd overleg met de ouders.

Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven en/of een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt, volgt plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. In het proces van verwijzing en overstap vinden we het belangrijk goed met de betreffende leerling en ouders af te stemmen.

Passend onderwijs

Onze school heeft het schoolondersteuningsprofiel in 2022 geactualiseerd. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van hde basisondersteuning en over wat onze school aan extra ondersteuning biedt. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

U leest het schoolondersteuningsprofiel hier:

Gezondheid

Wij zijn gecertificeerd als "gezonde en sportieve school". Gezond eten en drinken, voldoende slaap en voldoende beweging zijn belangrijk voor de ontwikkelng van kinderen. Als u vragen hebt op dit gebied, kunt u bij school/GGD/gezins- en jongerencoach terecht. Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente en een medewerker gezondheidsbevordering. Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team jeugdgezondheidszorg. Onderzoeken vinden door de GGD plaats en de resultaten worden altijd na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig. Heeft u vragen voor de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, neem dan gerust contact op via telefoonnummer 088-0031422 of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl